ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Τακτικής γενικής συνέλευσης των κ.κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας, με την Επωνυμία «ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΞΑΝΘΗΣ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.» με ΑΜΑΕ 27943/66/Β/92/019,και αριθμό ΓΕΜΗ 12517346000,που έχει την έδρα της στην ΒΙ.ΠΕ.ΞΑΝΘΗΣ. Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, ο Διαχειριστής καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΞΑΝΘΗΣ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 5 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ. Στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ.ΞΑΝΘΗΣ. 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 27 ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2019 έως 31-12-2019 μετά την επ’ αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας και απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019. 3) Έγκριση του Πίνακα των Αποτελεσμάτων Χρήσης 4) Αποδοχή του προτεινόμενου από τον Διαχειριστή, προσώπου που θα υπογράψει τον Ισολογισμό. 5) Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με σκοπό την απόσβεση των ζημιών των προηγ. χρήσεων. 6) Τροποποίηση των άρθρων 5,36,37 και άρθρου 39 του καταστατικού. 7) Η πρόταση για την αλλαγή νομικής μορφής της εταιρείας ισχύει και φέτος. 8) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε όλα ή ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 17 Αυγούστου 2020 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 και σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 29 Αυγούστου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 20.00, αμφότερες στα γραφεία της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ.ΞΑΝΘΗΣ. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ή με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 26 του καταστατικού),οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής της.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ν.ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Επικοινωνήστε μαζί μας


Για οποιαδήποτε παραγγελία επικοινωνήστε μαζί μας.

Παραγωγή - Παραγγελίες: 25410-22419

Λογιστής: 25410-22876

Εταιρεία: stam-sa@otenet.gr

Διευ. Σύμβουλος: nikpstamatiou@hotmail.gr


©Stamatiouae.com Copyright | Created by: pavlidis.nik95@gmail.com